Pedagogisch beleid

Ons pedagogisch beleid is niet gebaseerd op één stroming.

Diverse stromingen, onze visie op buitenschoolse opvang, onze eigen ervaring met de kinderen zijn het uitgangspunt van het beleid.

Aandachtspunten in het beleid zijn o.a.;

  • Wij respecteren en waarderen de kinderen zoals ze zijn.
  • De kinderen worden serieus genomen.
  • Een kind kan zichzelf zijn, en voelt zich vertrouwd binnen de groep.
  • Wij bevorderen de zelfstandigheid, o.a. door middel van de kinderen zelf keuzes te laten maken en ze daar naar te laten handelen.
  • Wij bieden de kinderen veiligheid en geborgenheid in een vertrouwde omgeving, waarbinnen zij de ruimte krijgen om ervaringen op te doen en zich te ontwikkelen.
  • Nieuwe kinderen helpen we zich thuis te voelen binnen de groep, en betrekken de andere kinderen erbij.
  • Een gezellige verzorgde en uitnodigende omgeving, in combinatie met zorg en aandacht en begeleiding van de leidsters.
  • Rust en een duidelijke dagstructuur.
  • Materiaal, activiteiten en begeleiding zijn afgestemd op de sociaal-emotionele, de verstandelijke, lichamelijke en de creatieve ontwikkeling
  • Ontwikkelen van waarden en normen binnen een groep. Hierbij is vooral aandacht voor respect, acceptatie en omgangsvormen. 

Het volledige pedagogisch beleidsplan, en pedagogisch werkplan kunt u ter inzage bij ons opvragen.